Vår Pedagogik

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat och här följer en kort beskrivning av vad det innebär. Texten är i stort sett hämtad från Skolverkets hemsida.

Vi ser pedagogik som en föränderlig process i ett samhälle som ständigt förändras. Vi är motståndare till alla låsta program och metoder.

Några tankar är dock centrala. Barn föds som forskare som både kan och vill kommunicera med sin omvärld. De kan forma egna teorier och bygga upp sin förståelse tillsammans med andra. Barn har rätt till jämnåriga kamrater, en stimulerande pedagogisk miljö och till pedagoger, som kan se dem som individer med alla sina tankar, känslor och uttryck: en lyssnandets pedagogik. Vi har därför hellre åldersavdelningar på vår förskola snarare än syskongrupper. Vi har flexibla redskap och materiel som kan få barnen att tänka och skapa än sådant som är färdigt uttänkt för barn. De vuxna utmanar barnens nyfikenhet, skaparlust och upptäckarglädje.

Då man i Reggio Emilia vill förmedla sina tankar talar man om synen på barn, inlärning, kunskap och samhälle, Man ger exempel ur sin dokumentation på olika projekt som barnen har arbetat med. Dessa konkreta exempel ger en unik inblick i barns sätt att tänka och uttrycka sig. Den första utställningen, en film och en bok, presenterades i Sverige 1981 under namnet Ett barn har hundra språk, men förlorar 99. Då gavs bl.a. exempel på barnens arbete med duvor, skuggor och vallmoblom som tema. Barnens arbete dokumenteras av personalen. Man ser inte dokumentationen endast som en ständig inbyggd fortbildning för personal och föräldrar, utan också som en möjlighet att synliggöra inlärningsprocesserna för barnen själva. De får tillfälle att reflektera över hur och vad de lärde sig: den viktiga kunskapen om själva kunskapen.

Viktiga nyckelbegrepp är:

Vår målsättning är att barnen ska lära för livet och inte bara för skolan eller förskolan. Detta försöker vi uppnå genom att ta vara på deras motivation och genom att skapa lust och mening med det barnen företar sig. Allt för att öka deras chanser att ta för sig av livet.


Senast uppdaterad: